تاسوعا و عاشورای حسینی

26 شهریور 1397

بر همه دوستداران آن حضرت، تسلیت باد.

تاسوعا و عاشورای حسینی، بر همه دوستداران آن حضرت، تسلیت باد.