همایش از رویا تا هدف

30 مرداد 1397

در روز 11 مرداد ۹۷ برای دو گروه پسران و دختران برگزار گردید.

همایش از رویا تا هدف در روز 11 مرداد ۹۷ برگزار گردید.