مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره تبیان، در راستای ارتقای سطح آگاهی و کیفیت زندگی همه گروه های سنی جامعه، خدمات روانسنجی زیر را ارائه می دهد:

  • تست های شخصیت
  • تست های هوش
  • تست های استعدادیابی
  • تست های پیش از ازدواج